1. A bérleti szerződés – továbbiakban: Szerződés – alapján Bérbeadó a Szerződésben egyedileg meghatározott gépjármű– továbbiakban: Gépjármű – időleges használatának átengedésére, Bérlő a gépjármű átvételére és bérleti díj fizetésére köteles.
 2. Szerződő felek a bérlő személyét, a Gépjárművet, a bérlet időtartamát, a bérleti díjat, valamint a kaució (letét) összegét a Szerződésben határozzák meg.
 3. A Gépjárművek listáját, azok műszaki paramétereit és a Gépjárművek bérleti díját a Bérbeadó weboldalán és az irodájában közétett külön díjjegyzék tartalmazza.
 4. DÍJFIZETÉS Bérlő köteles a bérleti díjat előre, a Bérlet megkezdése előtt Bérbeadó részére megfizetni. Bérlő a bérleti díjat a kaució összegébe nem számíthatja be. Díjfizetési lehetőségek: készpénz, átutalás (csak kiemelt ügyfelek részére áll rendelkezésre).
 5. KAUCIÓ A Bérlő köteles az előre egyeztetett összegű kauciót a bérleti idő megkezdésekor a Bérbeadónál készpénzben letétbe helyezni. Káresemény- vagy bírság-mentes bérlés esetén a készpénzben letétbe helyezett összeg a Gépjármű leadásakor visszajár. A kaució összegébe a bérleti díj nem számítható be.
  1. Kaució felhasználása A kaució Bérlő által a Bérbeadónak esetlegesen okozott károk és Bérlő egyéb tartozásai (Pl.: töréskárok, lopáskárok, elmaradt haszon, javítási költségek, bírságok, díjak) fedezetéül szolgál. Amennyiben bérlő a fizetési kötelezettségeit nem teljesíti, akkor Bérbeadó a kaucióval biztosított követelését a kaució összegéből közvetlenül kielégítheti. Amennyiben a kaució összege előreláthatólag a Bérlő által okozott kárt vagy bérlő egyéb tartozását nem fedezi, Bérlő köteles a kaució összegét 48 órán belül a Bérbeadó által megjelölt összegre kiegészíteni. Bérbeadó köteles a kaució összegét Bérlő részére visszaadni, ha Bérlő az általa okozott károkat megtérítette, illetve valamennyi tartozását megfizette. Bérbeadó köteles ésszerű időn belül a kaució felhasználásáról Bérlővel elszámolni és a fel nem használt részt Bérlőnek visszaadni.
 6. SZEMÉLYI FELTÉTELEK A Gépjárművet kizárólag olyan személy veheti bérbe, aki a bérleti jogviszony megkezdése időpontjában a 18. életévét már betöltötte, rendelkezik magyarországi lakcímmel, adóazonosítóval, továbbá olyan B kategóriás, érvényes vezetői engedéllyel, amely engedélyt legalább 2 éve szerzett meg.
 7. BÉRLETI IDŐ A legrövidebb bérleti időtartam egy bérleti nap. A bérleti nap a Gépjármű átvételének órájában kezdődő, maximum 24 órából álló időszak, melyet – más bérlőnek az adott Gépjárműre vonatkozó korábbi foglalására tekintettel – Bérbeadó előzetes egyeztetéssel korlátozhat. Napközbeni átvétel abban az esetben számít 1 bérleti napnak, ha a gépkocsi leadása legkésőbb másnap reggel 7:00 órakor megtörténik. Félnapos vagy néhány órás bérlésre nincs lehetőség.
 8. KÉSEDELEM Abban az esetben, ha Bérlő a Gépjárművet a bérleti idő leteltét követő 1 órán túl szolgáltatja vissza, Bérbeadó jogosult a késedelem nyomán a külön díjjegyzékben meghatározott díjat felszámítani, kivéve, ha Bérbeadó előzetesen hozzájárult a Gépjármű eredetileg meghatározott időponthoz képest későbbi időpontban történő leadásához. Ha Bérlő a Bérbeadó tudomása és hozzájárulása nélkül késedelembe esik és a késedelem az eredeti leadási időponthoz képest a 2 órát meghaladja, Bérbeadó rendőrségi feljelentést tesz.
 9. LIMITÁLT HASZNÁLAT FELETTI DÍJ Bérbeadó köteles a napi 500 Km-t meghaladó használatot követően 20 Ft+áfa /km felárat megfizetni.
 10. A GÉPJÁRMŰ HASZNÁLATA Bérlő a Gépjárművet kizárólag Magyarország területén belül jogosult használni. Bérlő a gépjármű vezetését harmadik személynek nem engedheti át, a Gépjárművet albérletbe nem adhatja.
  1. Bérlő a Gépjárművet köteles a „jó gazda gondosságával”, rendeltetésszerűen használni, a Gépjármű állagát, alkotórészeiét és tartozékait, valamint a Gépjármű okmányait megóvni. Ezen túlmenően Bérlő köteles a Gépjárművet a Bérbeadó által a Gépjárműre előírt egyedi műszaki feltételekkel, az ismertetett használati-kezelési útmutató szerint (Pl.: maximális sebesség, maximális szállítási súly) használni. A Gépjárművet tilos különösen: autóversenyzésre, másik jármű vontatására használni.
  2. Tilos a Gépjárművet bármilyen (pl.: alkohol, gyógyszer, vagy kábítószer) a gépjárművezetést hátrányosan befolyásoló szer hatása alatt, vagy egyébként vezetésre alkalmatlan állapotban vezetni.
  3. Bérlő a Gépjárművet köteles az átvételkori állapotnak megfelelő, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban Bérbeadó számára visszaadni. Bérlő köteles Gépjárművet kitakarítani, a Gépjárműből a göngyöleget, szemetet Bérbeadó telephelyén kívüli eltávolítani. Bérlő szükség esetén köteles a Gépjármű szélvédőjét megtisztítani, a Gépjármű külső mosatását elvégezni. Amennyiben Bérlő ennek a kötelezettségének nem tesz eleget Bérbeadó jogosult a külön díjjegyzékben meghatározott takarítási díjat Bérlővel szemben felszámítani.
  4. A Gépjárművet Bérbeadó üzemanyaggal teljesen feltöltve adja át Bérlőnek, aki köteles azt a Bérbeadó telephelyéhez legközelebb megtalálható töltőállomáson üzemanyaggal feltölteni, és üzemanyaggal feltöltve a Bérbeadó részére visszaadni. Amennyiben Bérlő a fenti kötelezettségét elmulasztja, Bérlő jogosult a hiányzó üzemanyag árát és a külön díjjegyzékben meghatározott utántöltési díjat Bérlővel szemben felszámolni.
  5. Bérbeadó nem tartozik felelősséggel a Gépjárműben hagyott tárgyakért. A Gépjárműben hagyott tárgyak Bérlő részére történő visszaküldésének módjáról és költségéről Szerződő Felek külön állapodnak meg.
 11. BÍRSÁG Bérlő köteles a Gépjárművet a tőle elvárható legnagyobb gondossággal és odafigyeléssel vezetni. Köteles a Gépjárművet, ha azt magára hagyja, megfelelő módon leparkolni, illetve lezárni, továbbá a jármű iratait magánál tartani. Bérlő köteles a KRESZ és egyéb közlekedési, parkolási jogszabályok rendelkezéseit betartani; köteles ezeknek a rendelkezések megszegéséből eredően kirótt bírságokat és büntetéseket, pótdíjakat (bírságokat és büntetéseket, pótdíjakat együtt Bírságok) haladéktalanul, de legkésőbb a Gépjárműnek a Bérbeadó részére történő visszaadásáig kifizetni.
  1. Amennyiben a Bérlő a bérlet időtartama alatt észleli, hogy valamely általa elkövetett cselekmény Bírsággal vagy egyéb díjfizetéssel fog járni, köteles ezt Bérbeadónak azonnal jelezni. Bérlő köteles a Gépjármű leadásakor a Bírságok megfizetését az eredeti fizetési okirat átadásával igazolni.
  2. Abban az esetben, ha Bérbeadó az adott bérleti időtartam végét követően szerez tudomást arról, hogy Bérlő a Gépjárművel olyan cselekményt követett el, amely valamely Bírság, kirovását eredményezte, felveszi a kapcsolatot Bérlővel, aki ebben az esetben köteles a Bérbeadóval együttműködni és a kirótt Bírságot megfizetni.
  3. Amennyiben Bérlő vitatja a kirótt Bírság jogszerűségét, akkor Bérbeadó a vitarendezésbe bevonja az érintett hatóságot. Ilyen esetben Bérlő köteles a kirótt Bírsággal egyező összegű pénzösszeget, a Bérbeadónál letétbe helyezni. Ez a letét abban az esetben jár vissza Bérlő részére, ha eredeti okiratokkal igazolja Bérbeadónál, hogy az ügyben eljáró hatóság, bíróság jogerős határozatban megállapította, hogy a korábban kirótt Bírság jogtalanul került megállapításra, vagy okiratokkal igazolja, hogy a kiszabott Bírságot megfizette. Amennyiben Bérlő a Bírságfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, Bérbeadó jogosult a kaució összegéből a bírságot kifizetni, erre akkor is jogosult, ha Bérlő a Bérbeadóval az együttműködését megtagadja.
  4. Bérlő kifejezetten kötelezettséget vállal arra, hogy megfizet minden olyan rendőrség, vagy más hatóság által kiszabott Bírságot – ideértve a meg nem fizetett parkolási díj- következményeképpen előállott díjakat, pótdíjakat is, amelyet a Gépjárművel azon időszak alatt elkövetett valamely szabályszegés nyomán szabtak ki, állapítottak meg, amely időszakban Bérlő a Gépjárművet használta, beleértve a tényleges visszaszolgáltatásig fennálló időszakot. Bérlő kifejezetten kötelezettséget vállal arra, hogy a bérlet időtartama alatt megállapított Bírságokat akkor is megfizeti, ha azt az eljáró hatóság, vagy díj, pótdíj megállapítására jogosult szervezet a Bérbeadóval szemben állapítja meg vagy érvényesíti. Ilyen esetben megfizetésnek minősül az is, ha Bírságot megállapító határozatban vagy fizetési felszólításban megjelölt összeget, késedelmes teljesítés esetén a késedelmi pótdíjakat és eljárási díjakat is Bérbeadó részére átadja.
 12. FELELŐSSÉG Bérlő köteles Bérbeadónak okozott valamennyi kárt megtéríteni, azzal, hogy Bérlő a Bérbeadóval szemben a harmadik személy használó magatartásáért is, mint sajátjáért felel. A Bérlő felelős továbbá minden olyan kárért is, amely Bérlő szerződésszegése miatt következik be Bérbeadónál.
  1. Bérlő tudomásul veszi, hogy a Gépjárművek kizárólag kötelező felelősségbiztosítással rendelkeznek. Amennyi bérlő ezt igényli, jogosult saját költségére határozott idejű Casco biztosítást kötni, melyhez a Bérbeadó köteles a szükséges adatokat a Bérlő rendelkezésére bocsátani.
  2. Bérbeadó a Gépjármű átadásának késedelme vagy meghiúsulása miatt a Bérlőnél keletkező károk esetében a felelősségét az alábbi esetekre kizárja: a) Gépjármű a korábbi bérlő használata következtében a közúti közlekedésre alkalmatlanná vált. b) A korábbi bérlő a Gépjárművet az előírt időben nem szolgáltatja vissza Bérbeadónak.
  3. Bérbeadó jogosult a foglalás azonos feltételei mellett, másik, hasonló műszaki paraméterekkel rendelkező Gépjárművet a Bérlő rendelkezésre bocsátani. Bérbeadó a Bérlőnél keletkező károk esetében a felelősségét akkor is kizárja, ha a Bérlő a felajánlott Gépjárművet nem fogadja el. Amennyiben a Gépjármű átadása a Bérbeadónak felróható okból késik vagy hiúsul meg, Bérbeadó a felelősségét 50.000.- Ft-ra korlátozza.
  4. A Gépjármű meghibásodása esetén Bérlő köteles a Bérbeadót azonnal értesíteni, és ezt követően Bérbeadó utasításának megfelelően eljárni. Jelentős működési rendellenesség esetén (pl.: hűtőfolyadék befagyása, a kenőolajok elfolyása) tilos a Gépjárművet a továbbiakban használni.
 13. KÁRESEMÉNY, BALESET Kizárólag anyagi kárral járó baleset esetén Bérlő kötelezettsége a baleset helyszínén a felelősségi kérdések tisztázása, a Baleseti bejelentő formanyomtatvány hiánytalan kitöltése. A Baleseti bejelentő formanyomtatványt Bérlő akkor is köteles kitölteni, ha az érintett felek között nincs megegyezés. Ilyen esetben Bérlő köteles a Baleseti bejelentő formanyomtatványon felek ellentétes véleményét rögzíteni. Bérlő köteles a Baleseti bejelentő formanyomtatványt minden érintett féllel aláíratni, a kitöltött és aláírt Baleseti bejelentő lapból — több Baleseti bejelentő lap esetén mindegyikből – egy példányt megtartani és azt Bérbeadónak haladéktalanul átadni. Amennyiben a balesetben érintett másik fél az együttműködést megtagadja Bérlő köteles rendőri intézkedést kérni.
  1. Bérlő tudomásul veszi, hogy a hiányosan vagy nem megfelelően kitöltött Baleset bejelentő formanyomtatvány, vagy elmulasztott helyszíni cselekmény (Pl.: rendőri intézkedés kérése) miatt Bérbeadót érő valamennyi kárt Bérlő köteles Bérbeadó részére megtéríteni. Bérlő abban az esetben is köteles Bérbeadó valamennyi kárát megtéríteni, ha Bérbeadó a Baleseti bejelentő formanyomtatványt Bérbeadó részére bármilyen okból nem adta át.
  2. Személyi sérüléssel járó baleset esetén Bérlő köteles haladéktalanul rendőri intézkedést kérni. Bérlő köteles a rendőrség által felvett jegyzőkönyvből egy másolati példányt kérni és azt Bérbeadó részére haladéktalanul eljutatni.
  3. Bérlő köteles a baleset bekövetkeztéről Bérbeadót haladéktalanul értesíteni. Az értesítésben közölni kell, hogy a Gépjármű milyen műszaki állapotban van, valamint Bérbeadó kérésére a baleset körülményeit – az esetleges tanúk megjelölésével – részletesen leírni. Bérlő köteles a balesetben sérült Gépjármű megfelelő és kellően biztonságos őrzéséről gondoskodni.
 14. KÁRRENDEZÉS
  1. Bérlő károkozásából adódó – a vétlen fél gépjárművében keletkezett – kár rendezése a Kötelező Gépjármű Felelősségbiztosítás terhére történik. A vétlen fél kárrendezése érdekében Bérbeadó jogosult a kárrendezés lebonyolításához szükséges személyes iratokról, igazolványokról másolatot készíteni. Bérbeadó jogosult a külön díjjegyzékben meghatározott ügyintézési díjat felszámítani. Bérlő köteles a Kötelező Gépjármű Felelősségbiztosítás bonus/malus rendszerében történő kategória váltás miatt megemelkedő biztosítási díj és az alapdíj közötti díjkülönbözet megfizetésére. Az emelt díj mértéke a biztosítási díj 20%-a, időtartama: 2 év.
  2. Bérlő károkozásából adódó – a Bérbeadó gépjárművében keletkezett – kár rendezése a Bérlő terhére – a kaució (letét) felhasználásával történik. Amennyiben a kaució összege előreláthatólag a Bérlő által okozott kárt vagy bérlő egyéb tartozását nem fedezi, Bérlő köteles a kaució összegét 48 órán belül a Bérbeadó által megjelölt összegre kiegészíteni. Bérbeadó köteles a kaució összegét Bérlő részére visszaadni, ha Bérlő az általa okozott károkat megtérítette, illetve valamennyi tartozását megfizette. Bérbeadó köteles ésszerű időn belül a kaució felhasználásáról Bérlővel elszámolni és a fel nem használt részt Bérlőnek visszaadni.
  3. Amennyiben a Gépjárműben javítása a két napot meghaladja, akkor a harmadik naptól kezdődően a javítás időtartamára a napi bérleti díj 50 %-ával egyező mértékű napi kárátalány kerül Bérlővel szemben felszámításra.
 15. BŰNCSELEKMÉNY A Gépjárművel kapcsolatban felmerült bármilyen bűncselekmény gyanúja esetén Bérlő köteles a Bérbeadót haladéktalanul értesíteni és a rendőrségen feljelentést tenni. Bérlő köteles feljelentés egy példányát, a Gépjármű forgalmi engedélyét és kulcsait haladéktalanul Bérbeadó rendelkezésére bocsátani.
  1. A Gépjárművel kapcsolatban felmerült bármilyen bűncselekmény gyanúja esetén Bérbeadó feljelentést tesz. Bérbeadó jogosult a Gépkocsi nyomkövetésére és szabotázs észlelése vagy bűncselekmény gyanúja esetén a Gépkocsi blokkolására.
  2. Bérlő vállalja, hogy a Gépjármű értékét felróhatóságára tekintet nélkül megfizeti a Bérbeadó részére, ha a bérlet időtartama alatt a Gépjármű eltulajdonításra került, ide értve azt is, ha Bérlő a Gépjárművet nem szolgáltatta vissza időben és Gépjármű ezen időtartam alatt került eltulajdonításra.
 16. FELMONDÁS A jelen Általános Szerződési Feltételek 10.), 10.)a) 10.)b) pontjának megszegése illetve a 15.) pontban leírt esemény esetén Bérbeadó jogosult a Bérleti szerződést azonnali hatállyal felmondani és a Gépjárművet előzetes figyelmeztetés nélkül birtokba venni. Bérbeadó előbbi eljárásával összefüggésben Bérlőt birtokvédelem nem illeti meg, továbbá Bérbeadó ezen eljárása nem tekinthető tilos önhatalomnak. Ebben az esetben Bérbeadó a felmondását nem köteles írásban megküldeni a Bérlőnek, a felmondás a Gépjármű előzőek szerinti birtokbavételére irányuló bérbeadói cselekménnyel, mint ráutaló magatartással jogszerűen közöltnek minősül.
 17. ADATKEZELÉS Bérlő tudomásul veszi, és hozzájárul ahhoz, hogy Bérbeadó személyes adatait (beleértve a telepített védelmi rendszer által nyert adatokat a közöttük fennálló jogviszonnyal összefüggésben kezelje, beleértve ezen adatok hatóság, vagy a Gépjármű használata során bármely jogkövetkezmény kiszabására jogosult egyéb jogalany részére történő kiadását is.
 18. A jelen Általános Szerződési Feltételek egy vagy több pontjának érvénytelensége nem hat ki a fennmaradó pontoknak, illetve a Szerződés egészének érvényességére.
 19. Az Általános Szerződési Feltételekből és a Szerződésből eredő valamennyi jogvitára a magyar jog az irányadó. A Szerződésre annak hatálybalépése időpontjában hatályos és Bérbeadó honlapján közzétett, Általános Szerződési Feltételek az irányadóak.
 20. A Szerződő Felek között a Szerződéssel, illetve az Általános Szerződési Feltételekkel kapcsolatban esetleges felmerülő viták rendezése esetén a Szerződő Felek alávetik magukat – járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyben – a Dunakeszi Járásbíróság kizárólagos illetékességének.

Hatályos: 2018. 08. 28-tól

kisteherautó bérlés, teherautó bérlés, furgon bérlés, kisteherautóbérlés, kisteher kölcsönző, teherautó kölcsönzés, teherautó kölcsönző Budapesten